Wakacyjne godziny pracy

Data: 28 Jul 2017

Informujemy, że w lipcu i sierpniu poradnia czynna jest w następujących godzinach:

Poniedziałek i środa: 8 -17
Wtorek, czwartek, piątek: 8-15

Informacja o projekcie dla dzieci niepełnosprawnych

Data: 04 Jan 2014

Miasto Katowice jest beneficjentem projektu pn. „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach” realizowanego w okresie od 01.10.2016 – 14.09.2017 przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach (dawniej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT

W projekcie bierze udział 7 przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice:

Projekt skierowany jest do 127 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 – 9 lat zamieszkałych na terenie Katowic, 102 rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz 92 nauczycieli pracujących w danym przedszkolu z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt zakłada realizację zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii, hipoterapii, basenu, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęć z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne oraz utworzenie sieci współpracy dla nauczycieli, w ramach której wezmą oni udział w warsztatach oraz za pomocą której będą mogli wymieniać swoje doświadczenia wynikające ze bieżącej pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegopoczątek ... poprzedni 1 2 3 4