Formy pomocy

 • W zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwiązywania konfliktów i problemów poradnia prowadzi:
  • specjalistyczne badania
   • psychologiczne
   • pedagogiczne
   • logopedyczne
  • diagnozę gotowości do podjęcia nauki szkolnej
  • diagnozę przyczyn trudności w nauce
  • badania wad i opóźnień w rozwoju mowy
  • doradztwo i diagnozę dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi lub niepełnosprawnej
  • zajęcia integracyjno – adaptacyjne
  • psychoedukację w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • zajęcia umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • W zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, profilaktyki uzależnień i innych zachowań problemowych poradnia prowadzi:
  • badania psychologiczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu
  • zajęcia psychoedukacyjne na temat zdrowego trybu życia
  • propagowanie programów psychoedukacyjnych z zakresu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji, zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych
  • konsultacje dla nauczycieli i rodziców, pogadanki, prelekcje popularyzujące wiedzę psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną
 • W zakresie wspomagania wychowawczej funkcji rodziny poradnia prowadzi:
  • konsultacje rodzinne
  • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców umożliwiające im nabywanie umiejętności wychowawczych
  • doradztwo dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami rozwojowymi
  • działalność informacyjną dotyczącą możliwości korzystania ze szkoleń wyposażających w kompetencje wychowawcze
 • W zakresie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych poradnia prowadzi:
  • zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze korekcyjno kompensacyjnym, terapię pedagogiczną
  • indywidualną i grupową terapię logopedyczną
  • indywidualną i grupową terapię psychologiczną wobec dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi
  • zajęcia psychoedukacyjne kształtujące umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • W zakresie pomocy uczniom dokonującym wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej poradnia prowadzi:
  • warsztaty psychoedukacyjne wyboru drogi życiowej dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
  • działalność informacyjną, doradztwo i konsultacje w zakresie możliwości kontynuowania nauki z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zawodowych, stanu zdrowia
  • doradztwo i działalność informacyjną w zakresie możliwości kontynuacji nauki i nabywania dodatkowych kompetencji zawodowych
 • W zakresie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów poradnia prowadzi:
  • badania psychologiczno – pedagogiczne określające możliwości intelektualne dzieci i młodzieży
  • doradztwo w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka
  • konsultacje w zakresie rozwijania zainteresowań kierunkowych u dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej
  • konsultacje w zakresie ukierunkowania zainteresowań i możliwości rozwijania zdolności dzieci i młodzieży
 • Inne zadania realizowane na bieżąco.