Orzeczenia i opinie

Orzeczenia

W poradni działa Zespół Orzekający powoływany przez dyrektora placówki:

  W skład zespołu wchodzą:
 • dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu;
 • psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;
 • pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;
 • lekarz opracowujący diagnozę lekarską;
 • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
 • Zadaniem zespołu jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 roku.

  Poradnia wydaje orzeczenia, które przyznawane są:

  • Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej – Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego.
  • Dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły – Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
  • Poradnia wydaje także – Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole.
  Orzeczenia wydawane są dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i przedszkoli.

  Procedura ubiegania się o Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  • Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia osobiście i składa do Zespołu Orzekającego wniosek o wydanie orzeczenia:
   • potrzebie kształcenia specjalnego,
   • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  • Do wniosku dołącza dokumentację uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka, wyniki badań psychologiczno – pedagogiczno-logopedycznych (jeśli nie ma aktualnych badań może je przeprowadzić w poradni).
  • Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko.
  • Od orzeczenia może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dzieciom i młodzieży:

  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z upośledzeniem umysłowym,

  Procedura ubiegania się o Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

  • Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia
   • potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.
   • potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
  • Do wniosku dołącza wyniki aktualnych badań psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznych oraz zaświadczenie lekarza specjalisty (druk do pobrania) zawierające
   • informacje o stanie zdrowia dziecka, wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których uczeń (dziecko) nie może uczęszczać do szkoły lub przedszkola,
   • stwierdzenie czy stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola.
   • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej szkolenie w zawodzie określenie możliwości dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.
   • określenie czasu (nie krótszy niż 30 dni), w którym stan zdrowia ucznia (dziecka) uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.
  • Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
  • Ma prawo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko.
  • Od orzeczenia może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia osobiście i składa do Zespołu Orzekającego wnioseko wydanie opinii.
 • Do wniosku dołącza dokumentację uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka, wyniki badań psychologiczno – pedagogiczno-logopedycznych (jeśli nie ma aktualnych badań może je przeprowadzić w poradni).
 • Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko.
 • Od opinii może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
Opinie
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - opinia wydawana przez zespół orzekający powołany w poradni.
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
 • Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 • Spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 • Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 • Specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Zinywidualizowanej ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 • Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.
 • Inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 • Informacja z wyników badań.